Gemeentestructuur

Kerkenraad
Moderamen
Predikant
Pastoraat
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen/ZWO