Gemeentestructuur

Kerkenraad
Moderamen
Predikant
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen