Moderamen

Het mod­era­men is het dagelijks bestuur van de kerkenraad, die zorgt draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Communicatie tussen de leden van het moderamen is voornamelijk telefonisch en via de mail. Indien noodzakelijk komt het moderamen fysiek bijeen.

Het mod­era­men bestaat overeenkomstig de kerkorde uit een preses, een scriba, een assessor (is voorzitter college van diakenen) en een predikant.
Om de taak efficiënt uit te kunnen voeren is de voorzitter college van kerkrentmeesters aan het moderamen toegevoegd.