Kerkblad

Dit is een intern nieuws­bul­letin van onze kerk waarin aller­lei med­edelin­gen opgenomen wor­den aan­gaande het kerke­lijk leven in breder ver­band, zoals: kerk­di­en­sten, pas­toraat,
med­edelin­gen kerke­lijk bureau en de diverse com­missies en de activiteiten van de verenigin­gen van de plaat­selijke kerk in Wezep en Hattemer­broek. Op elk lede­nadres in Wezep en Hattemerbroek wordt dit blad (thuis)bezorgd. Het blad ver­schi­jnt onder ver­ant­wo­ordelijkheid van het mod­era­men van de kerken­raad. De kopij dient de vri­jda­gavond­ voor het
ver­schi­j­nen om 18:00 uur ingeleverd te zijn op het redactieadres.

Contactgegevens

Inlever­adres
Kora van Weeghel — Siefers
redactie-kerkblad@kruiskerkwezep.nl

Ver­sprei­d­ing
Oege v.d. Wal
verspreiding-kerkblad@kruiskerkwezep.nl