Erediensten

De kerk­di­en­sten wor­den op vaste tij­den gehouden. Zo is er elke zondag­mor­gen om 9:30 uur een ere­di­enst.

Op zondagocht­end tij­dens de dienst is voor ver­schil­lende leefti­j­den iets te doen.

Tij­dens de ocht­end­di­en­sten is er kinderop­pas voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. We van­gen de kinderen op in het Jeugdhonk waar een aan­tal boxen staan en waar genoeg speel­goed en speel­ruimte is voor alle kinderen. U kunt uw kind(eren) tij­dens de col­lecte ophalen zodat ook zij de zegen meekri­j­gen aan het eind van de kerk­di­enst. Indien u dat wenst hoeft u uw kinderen niet op te halen, want de begelei­d­sters zijn tot het eind van de dienst aan­wezig in de oppas.

De kinderen van groep 1 t/​m 8 gaan er tij­dens de preek uit voor hun eigen uit­leg. Tij­dens de KND kri­j­gen de kinderen hun eigen ver­haal te horen en maken ze een werkje. Met Advent en Pasen wordt er een spe­ci­aal project gevolgd. In een spe­ciale ocht­end­di­enst vlak voor de zomer­vakantie wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 8.

Er is 1 keer per maand een jeugddienst op de eerste zondag van de maand. De dien­sten begin­nen om 19:00 uur. Ze wor­den georgani­seerd door de geza­men­lijke jeugd­di­en­st­com­missies en worden afwisselend in de Kruiskerk en Pauluskerk gehouden.

De dien­sten op Bid­dag en Dankdag begin­nen om 19:30 uur. Dit om mensen die verder weg werken ook de gele­gen­heid te geven bij de dienst aan­wezig te zijn. De diensten worden afwisselend in de Kruiskerk en Pauluskerk gehouden.

Het gaat in de kerk van Chris­tus om drie kern­taken: leren, vieren en dienen. Die drie ele­menten komen ook terug in de kerk­di­enst. Daar­bij gaat het in de kerk­di­enst om de ervar­ing van een drievoudige betrokken­heid: betrokken­heid op God, betrokken­heid op elkaar en betrokken­heid op de wereld. In liederen, gebe­den en lezin­gen komen al deze aspecten aan de orde. Zo vormt de kerk­di­enst het hart van ons gemeente-​zijn. Gesterkt, getroost of uitgedaagd mag je de week met de Eeuwige begin­nen.

Voor de kinderen is er spe­ciale aan­dacht in de dienst en vooral ook tij­dens de Kindern­even­di­enst. Het is een goed gebruik dat oud­ers die hun kinderen naar de oppas­di­enst hebben gebracht hen vóór de zegen (na de col­lecte) ophalen. Ook zij ont­van­gen de zegen aan het einde van de dienst!

Tenslotte: trouw­di­en­sten zijn óók ere­di­en­sten. Het ver­di­ent aan­bevel­ing om tijdig met ds. Han Wilmink (predikant@kruiskerkwezep.nl) con­tact op te nemen als het gaat om het vast­stellen van de trouwdatum!