Erediensten

De kerk­di­en­sten wor­den op vaste tij­den gehouden. Zo is er elke zondag­mor­gen om 9:30 uur een ere­di­enst.

Op zondagocht­end tij­dens de dienst is voor ver­schil­lende leefti­j­den iets te doen.

Tij­dens de ocht­end­di­en­sten is er kinderop­pas voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. We van­gen de kinderen op in het Jeugdhonk waar een aan­tal boxen staan en waar genoeg speel­goed en speel­ruimte is voor alle kinderen. U kunt uw kind(eren) tij­dens de col­lecte ophalen zodat ook zij de zegen meekri­j­gen aan het eind van de kerk­di­enst. Indien u dat wenst hoeft u uw kinderen niet op te halen, want de begelei­d­sters zijn tot het eind van de dienst aan­wezig in de oppas.

Vanwege de beperkte aanwezigheid van kinderen wordt de nevendienst met ingang van september 2022 eenmaal per twee weken gehouden. In het kerkblad wordt aangegeven welke zondag de nevendiensten worden gehouden.

De kinderen gaan voor aanvang preek naar hun eigen ruimte voor hun eigen uit­leg. Tij­dens de KND kri­j­gen de kinderen hun eigen ver­haal te horen en maken ze een werkje. Met Advent en Pasen wordt er een spe­ci­aal project gevolgd. In een spe­ciale ocht­end­di­enst vlak voor de zomer­vakantie wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 8.

Jeugddiensten worden in gezamenlijkheid georgani­seerd door de geza­men­lijke jeugd­di­en­st­com­missies en worden afwisselend in de Kruiskerk en Pauluskerk gehouden.
Voor meer informatie zie tabblad “Jeugd”!

De avonddien­sten op Bid­dag en Dankdag worden met ingang van september 2022 op de zondag aansluitend gehouden in de morgendienst als een z.g. Oogstdienst. De diensten worden gezamenlijk afwisselend in de Kruiskerk of Pauluskerk gehouden.

Het gaat in de kerk van Chris­tus om drie kern­taken: leren, vieren en dienen. Die drie ele­menten komen ook terug in de kerk­di­enst. Daar­bij gaat het in de kerk­di­enst om de ervar­ing van een drievoudige betrokken­heid: betrokken­heid op God, betrokken­heid op elkaar en betrokken­heid op de wereld. In liederen, gebe­den en lezin­gen komen al deze aspecten aan de orde. Zo vormt de kerk­di­enst het hart van ons gemeente-​zijn. Gesterkt, getroost of uitgedaagd mag je de week met de Eeuwige begin­nen.
Voor de kinderen is er spe­ciale aan­dacht in de dienst en vooral ook tij­dens de Kindern­even­di­enst. Het is een goed gebruik dat oud­ers die hun kinderen naar de oppas­di­enst hebben gebracht hen vóór de zegen (na de col­lecte) ophalen. Ook zij ont­van­gen de zegen aan het einde van de dienst!

Tenslotte: trouw­di­en­sten zijn óók ere­di­en­sten. Het ver­di­ent aan­bevel­ing om tijdig met ds. Han Wilmink (predikant@kruiskerkwezep.nl) con­tact op te nemen als het gaat om het vast­stellen van de trouwdatum!