College van Diakenen

Dia­conie Kruiskerk
Het college van diakenen (CvD) verzorgt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. Mens zijn betekent in de Bij­bel mede­mens zijn. We zijn elkaar tot zorg gegeven. Dagelijks komen we in aan­rak­ing met de nood in de wereld, met vra­gen naar zorg en finan­ciële hulp. In Ned­er­land treedt de over­heid terug en wordt zorg vanuit de naaste omgev­ing steeds belan­grijker. We wor­den opgeroepen om te delen van wat ons gegeven is en er te zijn als hulp nodig is en weten ons geïn­spireerd door de liefde van God, de liefde voor de mede­mens en haar natu­urlijke omgev­ing. Als dia­conie willen wij recht doen en helpen daar waar geen helper is.

Dia­conaal Plat­form Gemeente(n) Olde­broek
Vanaf 2015 is onze dia­conie samen met 11 andere dia­conieën aanges­loten bij het Dia­conaal Plat­form Gemeente Olde­broek (DPGO) en door een geza­men­lijke aan­pak kan beter wor­den inge­speeld op de steeds com­plexere hulpvra­gen bin­nen en buiten de kerke­lijke gemeente(n). Kijk voor meer infor­matie over het DPGO op www​.dpgo​.nl. Door het DPGO zijn onder­staande 3 pro­jecten ges­tart die direct hulp kun­nen bieden aan per­so­nen of gezin­nen.


Schuld­Hulp­Maatje Olde­broek
Voor per­so­nen (oud­eren en jon­geren) die door welke oorza­ken dan ook in de finan­ciële prob­le­men zijn gekomen of dreigen te komen, kan er hulp wor­den gebo­den. Kijk voor meer infor­matie op www​.schuld​hulp​maatje​.nl


Zorgsaam Olde­broek
In de gemeente Olde­broek mag nie­mand een­zaam zijn is het motto van Zorgsaam Olde­broek. Per­so­nen die, door­dat ze geen soci­aal netwerk hebben, geen of weinig con­tacten meer hebben wor­den met regel­maat bezocht. Een kopje koffie, een spel­letje of samen een wan­delingetje doen kan een licht­pun­tje in een week zijn. Kijk voor meer infor­matie op www​.zorgsaamolde​broek​.nl


Advies­raad Soci­aal Domein
Er zijn een aan­tal per­so­nen uit deel­ne­mende kerken afgevaardigd in de Advies­raad Soci­aal Domein. Deze raad adviseert de gemeente Olde­broek over het te vol­gen beleid en oefent hierop invloed uit. Con­creet proberen dia­conieën op deze wijze invulling te geven aan dia­conale doel­stellin­gen. Kijk voor meer infor­matie op www​.advies​raadolde​broek​.nl


Zorg in de gemeente Olde­broek
Heeft u vra­gen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u tegen bepaalde din­gen aan en heeft u behoefte aan onder­s­te­un­ing? In de gemeente Olde­broek kunt hier­voor terecht bij het Soci­aal Team. Kijk voor infor­matie op: www​.olde​broek​.nl/​I​n​w​o​n​e​r​s​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​w​e​l​z​i​j​n​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​o​n​d​e​r​s​t​e​u​n​i​n​g​/​S​o​c​i​a​a​l​_​T​e​a​m.Wilt u meer weten over Zorg en Onder­s­te­un­ing in de gemeente Olde­broek, zoals bijvoor­beeld Man­tel­zorg, de Wet maatschap­pelijke onder­s­te­un­ing (Wmo), Maalti­jd­voorzien­ing of Jeugd en gezin? Kijk voor meer infor­matie op www​.olde​broek​.nl/​I​n​w​o​n​e​r​s​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​w​e​l​z​i​j​n


Voed­sel­bank
De Voed­sel­bank Elburg-​Oldebroek deelt elke week voed­sel­pakket­ten uit aan mensen die niet meer rond kun­nen komen van hun bud­get. Hebt u zelf een voed­sel­pakket nodig of kent u iemand die dat goed zou kun­nen gebruiken: kijk dan voor meer infor­matie op www​.voed​sel​bankel​bur​golde​broek​.nl