College van Diakenen/ZWO

Sinds januari 2021 is het College van Diakenen samengevoegd met de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. In het vervolg is het kortweg: College van Diakenen/ZWO

Het college van Diakenen/ZWO verzorgt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. Mens zijn betekent in de Bij­bel mede­mens zijn. We zijn elkaar tot zorg gegeven. Dagelijks komen we in aan­rak­ing met de nood in de wereld, met vra­gen naar zorg en finan­ciële hulp. In Ned­er­land treedt de over­heid terug en wordt zorg vanuit de naaste omgev­ing steeds belan­grijker. We wor­den opgeroepen om te delen van wat ons gegeven is en er te zijn als hulp nodig is en weten ons geïn­spireerd door de liefde van God, de liefde voor de mede­mens en haar natu­urlijke omgev­ing. Als dia­conie willen wij recht doen en helpen daar waar geen helper is.

Giften tbv de diaconie/zwo kunnen gestort worden op bankrekeningnummer
NL31 RABO 0370 2177 48 tnv de diaconie/zwo van de Geref Kruiskerk Wezep

Oldebroek helpt Oekraïne
De gemeente Oldebroek heeft zich bereid verklaard 200 vluchtelingen op te nemen uit Oekraïne. Inmiddels zijn sinds 23 maart jl. de eerste Oekraïense vluchtelingen gehuisvest op het Utrechts Buitencentrum op Het Loo. Aan de kerken in Wezep en Oldebroek is gevraagd om, indien nodig, met de raad en daad bijstand te verlenen zodra de Oekraïense vluchtelingen zich melden in de gemeente Oldebroek.
Via de website van platform Oldebroek helpt Oekraïne (Stichting Present) wordt zo veel mogelijk informatie gegeven. Mocht u bijv. overwegen om (tijdelijk) onderdak te bieden, dan vindt u hier contactgegevens.
Binnen onze gemeente is Henk Eggink (voorzitter CvD) contactpersoon.

Dia­conaal Plat­form Gemeente(n) Olde­broek
Vanaf 2015 is onze dia­conie samen met 11 andere dia­conieën aanges­loten bij het Dia­conaal Plat­form Gemeente Olde­broek (DPGO) en door een geza­men­lijke aan­pak kan beter wor­den inge­speeld op de steeds com­plexere hulpvra­gen bin­nen en buiten de kerke­lijke gemeente(n). Kijk voor meer infor­matie over het DPGO op www​.dpgo​.nl. Door het DPGO zijn onder­staande 3 pro­jecten ges­tart die direct hulp kun­nen bieden aan per­so­nen of gezin­nen.


Schuld­Hulp­Maatje Olde­broek
Voor per­so­nen (oud­eren en jon­geren) die door welke oorza­ken dan ook in de finan­ciële prob­le­men zijn gekomen of dreigen te komen, kan er hulp wor­den gebo­den. Kijk voor meer infor­matie op www​.schuld​hulp​maatje​.nl


Zorgsaam Olde­broek
In de gemeente Olde­broek mag nie­mand een­zaam zijn is het motto van Zorgsaam Olde­broek. Per­so­nen die, door­dat ze geen soci­aal netwerk hebben, geen of weinig con­tacten meer hebben wor­den met regel­maat bezocht. Een kopje koffie, een spel­letje of samen een wan­delingetje doen kan een licht­pun­tje in een week zijn. Kijk voor meer infor­matie op www​.zorgsaamolde​broek​.nl


Advies­raad Soci­aal Domein
Er zijn een aan­tal per­so­nen uit deel­ne­mende kerken afgevaardigd in de Advies­raad Soci­aal Domein. Deze raad adviseert de gemeente Olde­broek over het te vol­gen beleid en oefent hierop invloed uit. Con­creet proberen dia­conieën op deze wijze invulling te geven aan dia­conale doel­stellin­gen. Kijk voor meer infor­matie op www​.advies​raadolde​broek​.nl


Zorg in de gemeente Olde­broek
Heeft u vra­gen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u tegen bepaalde din­gen aan en heeft u behoefte aan onder­s­te­un­ing? In de gemeente Olde­broek kunt hier­voor terecht bij het Soci­aal Team. Kijk voor infor­matie op: www​.olde​broek​.nl/​I​n​w​o​n​e​r​s​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​w​e​l​z​i​j​n​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​o​n​d​e​r​s​t​e​u​n​i​n​g​/​S​o​c​i​a​a​l​_​T​e​a​m.Wilt u meer weten over Zorg en Onder­s­te­un­ing in de gemeente Olde­broek, zoals bijvoor­beeld Man­tel­zorg, de Wet maatschap­pelijke onder­s­te­un­ing (Wmo), Maalti­jd­voorzien­ing of Jeugd en gezin? Kijk voor meer infor­matie op www​.olde​broek​.nl/​I​n​w​o​n​e​r​s​/​Z​o​r​g​_​e​n​_​w​e​l​z​i​j​n


Voed­sel­bank
De Voed­sel­bank Elburg-​Oldebroek deelt elke week voed­sel­pakket­ten uit aan mensen die niet meer rond kun­nen komen van hun bud­get. Hebt u zelf een voed­sel­pakket nodig of kent u iemand die dat goed zou kun­nen gebruiken: kijk dan voor meer infor­matie op www​.voed​sel​bankel​bur​golde​broek​.nl