Kerkenraad

De kerken­raad wordt gevormd door oud­er­lin­gen, ouderlingen-​kerkrentmeester, diak­e­nen en de predikant. De kerken­raad vormt het bestuur van de gemeente en draagt ver­ant­wo­ordelijkheid voor het te voeren beleid en geeft lei­d­ing aan het werk dat bin­nen de gemeente wordt gedaan.

De kerken­raad zet de koers uit die onze gemeente wil varen. Daar­naast bewaakt de kerken­raad deze koers. De kerken­raad neemt als ambtelijke ver­gader­ing alle beslissin­gen. De dagelijkse lei­d­ing berust bij het mod­era­men.

De taak van de kerken­raad kan wor­den samengevat in twee begrip­pen: ‘richt­ing geven’ en ‘ruimte scheppen’.

Bij ‘ruimte schep­pen’ denken we aan het stim­uleren van gemeen­tele­den om hun gaven en tal­en­ten in te zetten bin­nen de gemeente. Com­missies en werk­groepen wor­den aange­moedigd om plan­nen te bedenken en uit te voeren. De kerken­raad zorgt er voor dat dit alles past bin­nen het beleid van de gemeente — het ‘richt­ing geven’.

De kerken­raad is ver­ant­wo­ordelijk voor:

– de ere­di­en­sten en de bedi­en­ing van de sacra­menten
– het vast­stellen van de nor­male en bij­zon­dere dien­sten
– het beroepen van een predikant
– het opzicht over de gemeente.
– de pas­torale zorg voor de gemeente
– het lei­d­ing geven aan de opbouw van de gemeente
– invulling geven aan de dia­conale taken in de gemeente en in de wereld
– het vor­men en begelei­den van de ver­schil­lende com­missies (b.v. ZWO, Vorm­ing & Toerust­ing).
– het ver­w­er­ven en beheren van de finan­ciën.
– het onder­houden van de gebouwen.
– het bevorderen van de con­tacten met de plaat­selijke kerken

Naast de ver­gaderin­gen van de kerken­raad zijn er afzon­der­lijke ver­gaderin­gen – digitaal of fysiek – van het mod­era­men, het col­lege van kerkrent­meesters, het col­lege van diak­e­nen en de diverse wijk­teams. Per wijk is er een wijk­team bestaande uit een pastoraal ouderling, wijk­di­aken, pas­torale wijk­be­zoek­ers en de contactpersonen.