Avondmaal

Een tafel vol verhalen

Vijf maal per jaar wordt in onze gemeente het Heilig Avond­maal gevierd. De vierin­gen vin­den in lopende vorm plaats. De Avondmaalsviering op Witte Donderdag vindt plaats aan tafel. De tijd en data wor­den in het med­edelin­gen­blad vermeld.

In de Kruiskerk mogen kinderen aan het avondmaal deelnemen. De kinderen kunnen hiervoor voorbereidingsbijeenkomsten volgen: Een tafel vol verhalen.

Gemeen­tele­den kun­nen op ver­zoek aan de Avond­maalsvier­ing thuis deel­ne­men. De dia­conie heeft daar­voor avond­maals­bek­ers en –bor­den aangeschaft. Op de mor­gen van de vier­ing wor­den brood en wijn thuis bezorgd. De wijk­di­aken kan u nader informeren.

In de Wei­de­beek wordt vier maal per jaar Avond­maal gevierd onder ver­ant­wo­ordelijkheid van de vier kerken in Wezep (de Vri­jge­maakte kerk doet niet mee). Ook andere gemeente­leden die niet in staat zijn de vier­ing in de kerk mee te maken, zijn in de Wei­de­beek hartelijk welkom. Bewon­ers van de ‘Turfhorst’ wor­den zo mogelijk met een busje opge­haald om aan de vier­ing deel te nemen.