Geen feed gevonden

Dit is een intern nieuws­bul­letin van onze kerk waarin aller­lei med­edelin­gen opgenomen wor­den aan­gaande het kerke­lijk leven in breder ver­band, zoals: kerk­di­en­sten, pas­toraat, med­edelin­gen kerke­lijk bureau en de diverse com­missies en de activiteiten van de verenigin­gen van de plaat­selijke kerk in Wezep en Hattemer­broek. Op elk lede­nadres in Wezep/​Hattemerbroek wordt dit blad (thuis)bezorgd. Gemeen­tele­den buiten Wezep/​Hattemerbroek wonend kun­nen het blad per e-​mail toege­zon­den krijgen.Het blad ver­schi­jnt onder ver­ant­wo­ordelijkheid van het mod­era­men van de kerken­raad. De kopij dient de vri­jda­gavond­voor het ver­schi­j­nen om 18.00 uur ingeleverd te zijn op het redactieadres.

Als u geen lid bent van de Kruiskerk en u wilt een abon­nement op dit blad, dan kunt u dat melden. Ook dan is het mogelijk het kerk­blad per e-​mail te ont­van­gen. U kunt ons een e-​mail sturen, dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst.

Voor de kosten, ver­bon­den aan deze uit­gave en overige druk­w­erk, vra­gen wij een bij­drage van € 17,50 per jaar per gezin/​adres. Het ver­schuldigde bedrag kan overge­maakt wor­den op de bank– of giroreken­ing van de kerk, of via het envelopje dat u één keer per jaar thuis krijgt.

Contactgegevens

Inlever­adres
Kora van Weeghel — Siefers
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ver­sprei­d­ing
Oege v.d. Wal
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

De kerken­raad wordt gevormd door oud­er­lin­gen, ouderlingen-​kerkrentmeester, diak­e­nen en de predikant. De zit­tingstijd van de kerken­raad­sle­den is vier jaar. De kerken­raad vormt het bestuur van de gemeente en is ver­ant­wo­ordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft lei­d­ing aan het werk dat bin­nen de gemeente wordt gedaan.

De kerken­raad zet de koers uit die onze gemeente wil varen. Daar­naast bewaakt de kerken­raad deze koers. De kerken­raad neemt als ambtelijke ver­gader­ing alle beslissin­gen. De dagelijkse lei­d­ing berust bij het mod­era­men. Het mod­era­men bestaat uit zes leden: pre­ses, scriba, predikant, voorzit­ter van het col­lege van kerkrent­meesters en de voorzit­ter en sec­re­taris van het col­lege van diak­e­nen.

De taak van de kerken­raad kan wor­den samengevat in twee begrip­pen: ‘richt­ing geven’ en ‘ruimte scheppen’.

Bij ‘ruimte schep­pen’ denken we aan het stim­uleren van gemeen­tele­den om hun gaven en tal­en­ten in te zetten bin­nen de gemeente. Com­missies en werk­groepen wor­den aange­moedigd om plan­nen te bedenken en uit te voeren. De kerken­raad zorgt er voor dat dit alles past bin­nen het beleid van de gemeente — het ‘richt­ing geven’.

De kerken­raad is ver­ant­wo­ordelijk voor:

– de ere­di­en­sten en de bedi­en­ing van de sacra­menten
– het vast­stellen van de nor­male en bij­zon­dere dien­sten
– het beroepen van een predikant
– het opzicht over de gemeente.
– de pas­torale zorg voor de gemeente
– het lei­d­ing geven aan de opbouw van de gemeente
– invulling geven aan de dia­conale taken in de gemeente en in de wereld
– het vor­men en begelei­den van de ver­schil­lende com­missies (b.v. ZWO, Vorm­ing & Toerust­ing).
– het ver­w­er­ven en beheren van de finan­ciën.
– het onder­houden van de gebouwen.
– het bevorderen van de con­tacten met de plaat­selijke andere kerken

Naast de ver­gaderin­gen van de kerken­raad zijn er afzon­der­lijke ver­gaderin­gen van het mod­era­men, het col­lege van kerkrent­meesters, het col­lege van diak­e­nen en de diverse wijk­teams. Per wijk is er een wijk­team bestaande uit de wijk­oud­er­ling, de wijk­di­aken, de pas­torale wijk­be­zoek­ers en de contactpersonen.

Jon­geren­blad news

Het jon­geren­blad news bevindt zich mid­den in het kerkblad.

Redac­tie
Heinze van Enk
Jan Koele
Sebas­ti­aan Eilander

Met de invo­er­ing van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land is ook de leden­reg­is­tratie van de aanges­loten kerken nogal gewijzigd.Van de aanges­loten kerken wor­den de leden niet alleen plaat­selijk maar ook lan­delijk geregistreerd.

Mede daar­door wor­den ver­huizin­gen (zowel bin­nen als buiten de gemeente) automa­tisch doorgevo­erd in de lede­nad­min­is­tratie van de plaat­selijk kerk. Het kerke­lijk bureau wordt daar­van in ken­nis gesteld en deelt de adressen in bij het juiste wijk­team en maakt daar meld­ing van aan het wijkteam.

Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen het automa­tisch doorgeven van wijzigin­gen in uw sit­u­atie, dan dient u nog steeds zelf de wijzigin­gen door te geven aan het kerke­lijk bureau, zodat ook dat in de admin­is­tratie ver­w­erkt kan wor­den en doorgegeven kan wor­den aan het wijk­team. Uit­er­aard stelt het kerke­lijk bureau het altijd op prijs als u per­soon­lijk bericht over ver­huizin­gen e.d.

Verder kan men op het KERKE­LIJK BUREAU terecht voor: a. het meede­len van geboorte, huwelijk, (burg­er­lijk en kerke­lijk, zowel hier als elders) en van over­li­j­den; b. het aan­vra­gen van voorkeurlid­maatschap bij een andere PKN kerk; c. het aan­vra­gen van een attes­ta­tie bij over­schri­jv­ing naar een andere kerk buiten de PKN of bij vertrek naar het buiten­land; d. het inlev­eren van een attes­ta­tie bij overkomst uit een andere kerk buiten de PKN. Het kerke­lijk bureau ver­zorgt tevens een deel van het archief van de kerk.

Contactgegevens

mw. J.J. van Grootheest-​Heidmeijer
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: