Een tafel vol verhalen

Intro­duc­tie
In steeds meer kerken is de afgelopen jaren het besef ontstaan dat het goed is om samen — jong en oud — het Avond­maal te vieren. In de Kruiskerk mogen kinderen ook deel­ne­men aan de Maaltijd van de Heer. Inder­tijd is afge­spro­ken dat er regel­matig voor­berei­d­ings­bi­jeenkom­sten zouden wor­den gehouden voor de kinderen.

Ook voor kinderen is het goed om te mogen ervaren dat we met de hele gemeente een vierende gemeen­schap vor­men. Het is niet altijd vanzelf­sprek­end om die ervar­ing te hebben. Er wor­den veel moeil­ijke woor­den gebruikt, de rit­ue­len hebben alle­maal hun eige­naardighe­den en de achter­grond van wat er gebeurt is niet altijd makke­lijk te zien. Voor kinderen bestaat daar­door het gevaar dat het alle­maal wat langs hen heen gaat; als je niet weet wat er gebeurt, kun je ook niet echt mee­vieren.

Ondanks dat kinderen in de Kruiskerk al jaren mogen deel­ne­men aan het Avond­maal, blijkt in de prak­tijk dat er nauwelijks kinderen de Maaltijd mee­vieren. Dit heeft aller­lei oorza­ken. Met het intro­duc­eren van een zestal bijeenkom­sten over het Avond­maal, hopen we dat oud­ers en kinderen met elkaar in gesprek gaan over het Avond­maal. Ds. Pieter­jan de Buck en de Jeug­draad (jeug­dambts­dragers) willen zo graag een nieuwe start maken met Avond­maalscat­e­ch­ese, omdat we vin­den dat het Avond­maal ook voor kinderen een waarde­vol sacra­ment is.

De meth­ode

De lesmeth­ode die we gebruiken heet: ‘Huis van brood en beker’ en het is ontwikkeld door JOP,
de jon­gerenor­gan­isatie van de Protes­tantse kerk in Ned­er­land.

In ‘Huis van brood en beker’ gaat het over de vier­ing van het Avond­maal. Wat gebeurt er nou eigen­lijk pre­cies bij de vier­ing van de Maaltijd? Wat wordt er gezegd? En wat is de beteke­nis er van? De meth­ode biedt mate­ri­alen en werkvor­men om met kinderen over die vra­gen na te denken en er over door te praten. Cen­traal daar­bij staan zes ver­halen uit het Oude en Nieuwe Tes­ta­ment. Het zijn ver­halen die iets laten zien van de bij­belse achter­grond van de vier­ing van het Avond­maal. Wan­neer in de kerk het Avond­maal gevierd wordt, klinken deze thema’s op de achter­grond mee. Vanuit de ver­halen wor­den ver­schil­lende thema’s aan de orde gesteld die een rol spe­len bij de vier­ing van het Avond­maal. Bij de Maaltijd proeven we iets van de weg die God met mensen gaat, we ervaren dat brood en wijn ‘naar meer smaken’.

De zes catechese-​bijeenkomsten vol­gen een vast stramien: na een korte intro­duc­tie volgt de verdieping (vaak in de vorm van een ver­haal) en daarna wor­den ver­w­erk­ingsvor­men aan­gereikt. Gemid­deld zullen de bijeenkom­sten ongeveer 5 kwartier duren.

De avond­maalscat­e­ch­ese is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar (basiss­chool groepen 5 – 8). De kinderen wor­den steeds per­soon­lijk uitgen­odigd. We zijn plan om ca. 2 bijeenkom­sten per jaar te organ­is­eren, zodat na 3 jaar alle onder­w­er­pen zijn behan­deld. De bijeenkom­sten wor­den geleid door ds. De Buck en de jeug­dambts­dragers.

Een tafel vol ver­halen

Dat is de door de jeug­draad gekozen titel voor alle bijeenkom­sten. Wij von­den dit de meest tre­f­fende en pakkende titel, omdat er in de 6 bijeenkom­sten ver­halen wor­den verteld die de ver­schil­lende aspecten van het Avond­maal belichten.

De glob­ale inhoud van de bijeenkom­sten is als volgt:

1. Uit­tocht en bevrijding.

· De uit­tocht uit Egypte (Exo­dus 12);

· Ken­nis­maken met Pesach-​feest;

· Uit­leg over beteke­nis van symbolen.

2. God zorgt voor ons.

· Manna in de woestijn (Exo­dus 16);

· We vieren dat God voor ons zorgt;

· Het ‘Onze Vader’.

3. Delen smaakt naar meer.

· Jezus deelt brood met velen (Mar­cus 630 — 44);

· Als je met elkaar deelt, is er genoeg voor iedereen en houd je zelfs over.

4. Het feest van God.

· De bruiloft in Kana (Johannes 21 — 11);

· De vrolijke kant van de Maaltijd.

5. In het spoor van Jezus.

· De laat­ste maaltijd (Mat­teüs 2617 — 35);

· We mogen delen in de weg die Jezus ging.

6. Hij is in ons midden.

· De Emmaüs­gangers (Lucas 2413 — 35);

· We vieren dat Chris­tus in ons mid­den is.

Mocht u vra­gen hebben, neem dan gerust con­tact op met ds. Han Wilmink via e-​mail adres: predikant@kruiskerkwezep.nl