Kerkelijk bureau

Met de invo­er­ing van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land is ook de leden­reg­is­tratie van de aanges­loten kerken nogal gewijzigd.Van de aanges­loten kerken wor­den de leden niet alleen plaat­selijk maar ook lan­delijk geregistreerd.

Mede daar­door wor­den ver­huizin­gen (zowel bin­nen als buiten de gemeente) automa­tisch doorgevo­erd in de lede­nad­min­is­tratie van de plaat­selijk kerk. Het kerke­lijk bureau wordt daar­van in ken­nis gesteld en deelt de adressen in bij het juiste wijk­team en maakt daar meld­ing van aan het wijkteam.

Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen het automa­tisch doorgeven van wijzigin­gen in uw sit­u­atie, dan dient u nog steeds zelf de wijzigin­gen door te geven aan het kerke­lijk bureau, zodat ook dat in de admin­is­tratie ver­w­erkt kan wor­den en doorgegeven kan wor­den aan het wijk­team. Uit­er­aard stelt het kerke­lijk bureau het altijd op prijs als u per­soon­lijk bericht over ver­huizin­gen e.d.

Verder kan men op het KERKE­LIJK BUREAU terecht voor: a. het meede­len van geboorte, huwelijk, (burg­er­lijk en kerke­lijk, zowel hier als elders) en van over­li­j­den; b. het aan­vra­gen van voorkeurlid­maatschap bij een andere PKN kerk; c. het aan­vra­gen van een attes­ta­tie bij over­schri­jv­ing naar een andere kerk buiten de PKN of bij vertrek naar het buiten­land; d. het inlev­eren van een attes­ta­tie bij overkomst uit een andere kerk buiten de PKN. Het kerke­lijk bureau ver­zorgt tevens een deel van het archief van de kerk.

Contactgegevens:

mw. J.J. van Grootheest-​Heidmeijer
kerkelijk-bureau@kruiskerkwezep.nl