ANBI – College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Gere­formeerde Kerk Wezep-​Hattemerbroek “Kruiskerk”
RSIN/​Fiscaal nummer: 824 121 223
Web­site adres: www​.kruiskerk​wezep​.nl
E-​mail: scriba-kr@kruiskerkwezep.nl
Adres: Kerk­weg 6
Postcode: 8091 GA
Plaats: Wezep
Postadres: Hort­en­si­as­traat 13
Postcode: 8091 VB
Plaats: Wezep

 

De Gere­formeerde Kerk Wezep-​Hattemerbroek “Kruiskerk” (hierna: Kruiskerk) te Wezep is een geloof­s­ge­meen­schap die behoort tot de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land. In het statuut (kerko­rde) van de Protes­tantse Kerk staat dit in ordi­nantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeen­schap, die geroepen, tot een­heid, getu­ige­nis en dienst, samenkomt ron­dom Woord en sacra­menten“. De Kruiskerk weet zich kerk van Jezus Chris­tus, die zich aan ons bek­end gemaakt heeft in de Bij­bel, het woord van God. Als deel van Zijn wereld­wi­jde kerk, ver­langt zij om uitn­odi­gend samen met andere kerken in Zijn spoor te gaan.

Deze gemeente is een zelf­s­tandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burg­er­lijk wet­boek en bezit rechtsper­soon­lijkheid. Dit is ook vast­gelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerko­rde van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land bevat o.m. bepalin­gen omtrent het bestuur, de finan­ciën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkle­den, de gemeen­ten en andere onderde­len van deze kerk. Deze kerko­rde is te vin­den op de web­site van de lan­delijke kerk: kerko­rde Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepass­ing op de Kruiskerk.

B. Samen­stelling bestuur.

Het bestuur van de kerke­lijke gemeente ligt bij de kerken­raad en wordt gevormd door de ambts­dragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerken­raad vijftien leden, die wor­den gekozen door en uit de leden van de kerke­lijke gemeente.

Het Col­lege van Kerkrent­meesters telt vijf leden en is ver­ant­wo­ordelijk voor het beheer van de finan­ciële mid­de­len en gebouwen van de gemeente, met uit­zon­der­ing van dia­conale aan­gele­gen­heden. De kerken­raad is eind­ver­ant­wo­ordelijk, wat tot uit­drukking komt in de goed­keur­ing van o.a. de begrot­ing en de jaar­reken­ing. Het col­lege bestaat uit ten­min­ste drie leden. Verder hebben zowel de kerken­raad als het col­lege, door het toezicht op de ver­mo­gen­srechtelijke aan­gele­gen­heden, con­tact met het clas­si­caal col­lege voor de behan­del­ing van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/​visie.

De Protes­tantse Kerk ver­wo­ordt in de eerste hoofd­stukken van de Kerko­rde wat zij gelooft en beli­jdt. Dit vormt de basis van haar kerk­struc­tuur, haar organ­isatie, haar kerkrecht, haar lede­nad­min­is­tratie, haar arbei­dsvoor­waar­den en haar financiën.

1 — De Protes­tantse Kerk in Ned­er­land is overeenkom­stig haar beli­j­den gestalte van de ene heilige apos­tolis­che en katholieke of algemene chris­telijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwacht­ing, uit­strekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 — Lev­end uit Gods genade in Jezus Chris­tus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 — Betrokken in Gods toewend­ing tot de wereld, beli­jdt de kerk in gehoorza­amheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerke­lijke verkondig­ing en dienst, de drie-​enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Belei­d­splan.

Het belei­d­splan van de Protes­tantse Kerk kunt u vin­den via de link: belei­d­splan Protes­tantse Kerk in Nederland

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2027 van de Gereformeerde Kerk “Kruiskerk van Wezep-Hattemerbroek De kerkenraad heeft op 01-11-2022 dit beleidsplan vastgesteld.

E. Belonings­beleid.

De beloning van onze predikant is geregeld in de ‘Arbei­dsvoor­waar­den­regeling Protes­tantse kerk in Ned­er­land’. De hierop betrekking hebbende regelin­gen vindt u via deze link: Gen­erale regelin­gen Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

De beloning van de overige medew­erk­ers in loon­di­enst, zoals kerke­lijk werk­ers, kosters/​beheerders, is geregeld in de ‘Arbei­dsvoor­waar­den­regeling Protes­tantse kerk in Ned­er­land’. Leden van kerken­raden, col­leges en com­missies ont­van­gen geen ver­goed­ing voor hun werkza­amhe­den. Alleen werke­lijk gemaakte onkosten kun­nen wor­den vergoed.

F. Ver­slag Activiteiten.

De kerken­raad heeft de algemene eind­ver­ant­wo­ordelijkheid voor het in stand houden van een lev­ende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeen­tele­den in te schake­len bij het plaat­selijk werk. Enkele taken zijn con­form de kerko­rde gedelegeerd naar afzon­der­lijke col­leges, waaron­der het Col­lege van Kerkrent­meesters en het Col­lege van Diak­e­nen. Zij waken over de finan­ciële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarver­slag reken­ing en ver­ant­wo­ord­ing af aan de kerken­raad. Een uit­trek­sel van de belan­grijk­ste gegevens treft u hieron­der aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verko­rte staat van baten en las­ten met toelichting.

In de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar wijken normaal gesproken niet sterk af van de de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelicht­ing

Kerkgenootschap­pen en hun onderde­len zor­gen in Ned­er­land zelf voor de ben­odigde inkom­sten voor hun activiteiten. Aan de kerkle­den wordt elk jaar via de Actie Kerk­bal­ans gevraagd om hun bij­drage voor het werk van de kerke­lijke gemeente waar­toe zij behoren.

Soms bezit een kerke­lijke gemeente ook nog enig ver­mo­gen in de vorm van wonin­gen, lan­der­i­jen of geld­mid­de­len. Soms is dit aan de gemeente nage­laten met een spec­i­fieke bestem­ming. De opbreng­sten van dit ver­mo­gen wor­den aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ont­van­gen geen over­hei­dssub­si­die in Ned­er­land, behoudens voor de instand­houd­ing van mon­u­men­tale (kerk)gebouwen of een spec­i­fiek project.

Een groot deel van de ont­van­gen inkom­sten wordt besteed aan pas­toraat, in de vorm van salaris­sen voor de predikant en eventuele kerke­lijk werk­ers en aan de organ­isatie van kerke­lijke activiteiten.

Daar­naast wor­den de ont­van­gen inkom­sten ook besteed aan het in stand houden van de kerke­lijke bezit­tin­gen, ben­odigd voor het houden van de kerk­di­en­sten (zoals onder­houd, energie, belastin­gen en verzek­erin­gen) en aan de kosten van de eigen organ­isatie (salaris koster, eventueel overig per­son­eel, vri­jwilligers) en bij­dra­gen voor het in stand houden van het lan­delijk werk.

Onder las­ten van beheer zijn opgenomen de kosten voor admin­is­tratie en beheer van de kerke­lijke bezittingen.