ANBI – College van Diakenen

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Dia­conie van de Gere­formeerde Kerk Wezep-​Hattemerbroek “Kruiskerk”
RSIN/​Fiscaal nummer: 824 121 235
Web­site adres: www​.kruiskerk​wezep​.nl
E-​mail: secretaris-cvd@kruiskerkwezep.nl
Adres: Kerk­weg 6
Postcode: 8091 GA
Plaats: Wezep
Postadres: Hort­en­si­as­traat 13
Postcode: 8091 VB
Plaats: Wezep

 

De Gere­formeerde Kerk Wezep-​Hattemerbroek “Kruiskerk” (hierna: Kruiskerk) te Wezep is een geloof­s­ge­meen­schap die behoort tot de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land. In het statuut (kerko­rde) van de Protes­tantse Kerk staat dit in ordi­nantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeen­schap, die geroepen, tot een­heid, getu­ige­nis en dienst, samenkomt ron­dom Woord en sacramenten“.

De Kruiskerk weet zich kerk van Jezus Chris­tus, die zich aan ons bek­end gemaakt heeft in de Bij­bel, het woord van God. Als deel van Zijn wereld­wi­jde kerk, ver­langt zij om uitn­odi­gend samen met andere kerken in Zijn spoor te gaan.

De gemeente vervult haar dia­conale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhar­tigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getu­igen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerko­rde artikel X lid 3).

De Dia­conie van deze gemeente is een zelf­s­tandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burg­er­lijk wet­boek en bezit rechtsper­soon­lijkheid. Dit is ook vast­gelegd in ordi­nantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerko­rde van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land bevat o.m. bepalin­gen omtrent het bestuur, de finan­ciën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkle­den, de gemeen­ten en andere onderde­len van deze kerk. Deze kerko­rde is te vin­den op de web­site van de lan­delijke kerk: kerko­rde Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

De Protes­tantse Kerk heeft van de Belast­ing­di­enst een groeps­beschikking ANBI gekre­gen. Dat wil zeggen dat de afzon­der­lijke gemeen­ten, dia­conieën en andere instellin­gen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepass­ing op de dia­conie van de Kruiskerk.

B. Samen­stelling bestuur.

Het bestuur van de kerke­lijke gemeente ligt bij de kerken­raad en wordt gevormd door de ambts­dragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerken­raad vijftien leden, die wor­den gekozen door en uit de leden van de kerke­lijke gemeente.

Het Col­lege van diak­e­nen telt zeven leden en is ver­ant­wo­ordelijk voor het beheer van de finan­ciële mid­de­len en eigen­dom­men van de dia­conie. De kerken­raad is eind­ver­ant­wo­ordelijk, wat tot uit­drukking komt in de goed­keur­ing van o.a. de begrot­ing en de jaar­reken­ing. Het col­lege bestaat uit ten­min­ste drie leden. Verder hebben zowel de kerken­raad als het col­lege, door het toezicht op de ver­mo­gen­srechtelijke aan­gele­gen­heden, con­tact met het region­aal col­lege voor de behan­del­ing van beheerszaken.

C. Doelstelling/​visie.

De Protes­tantse Kerk ver­wo­ordt in de eerste hoofd­stukken van de Kerko­rde wat zij gelooft en beli­jdt. Dit vormt de basis van haar kerk­struc­tuur, haar organ­isatie, haar kerkrecht, haar lede­nad­min­is­tratie, haar arbei­dsvoor­waar­den en haar financiën.

1 — De Protes­tantse Kerk in Ned­er­land is overeenkom­stig haar beli­j­den gestalte van de ene heilige apos­tolis­che en katholieke of algemene chris­telijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwacht­ing, uit­strekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 — Lev­end uit Gods genade in Jezus Chris­tus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 — Betrokken in Gods toewend­ing tot de wereld, beli­jdt de kerk in gehoorza­amheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerke­lijke verkondig­ing en dienst, de drie-​enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Belei­d­splan.

Het belei­d­splan van de Protes­tantse Kerk kunt u vin­den via de link: belei­d­splan Protes­tantse Kerk in Nederland.

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2027 van de Gereformeerde Kerk “Kruiskerk van Wezep-Hattemerbroek De kerkenraad heeft op 01-11-2022 dit beleidsplan vastgesteld.

E. Belonings­beleid.

De beloning van dia­conale medew­erk­ers – indien aan­wezig — is geregeld in de ‘Arbei­dsvoor­waar­den­regeling Protes­tantse kerk in Ned­er­land’. De hierop betrekking hebbende regelin­gen vindt u via deze link: Gen­erale regelin­gen Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

Het Col­lege van diak­e­nen van de Kruiskerk heeft geen betaalde dia­conale medew­erk­ers aangesteld.

Leden van kerken­raden, col­leges en com­missies ont­van­gen geen ver­goed­ing voor hun werkza­amhe­den. Alleen werke­lijk gemaakte onkosten kun­nen wor­den vergoed.

F. Ver­slag Activiteiten.

De kerken­raad heeft de algemene eind­ver­ant­wo­ordelijkheid voor het in stand houden van een lev­ende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeen­tele­den in te schake­len bij het plaat­selijk werk. Enkele taken zijn con­form de kerko­rde gedelegeerd naar afzon­der­lijke col­leges, waaron­der het Col­lege van Kerkrent­meesters en het Col­lege van Diak­e­nen. Zij waken over de finan­ciële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarver­slag reken­ing en ver­ant­wo­ord­ing af aan de kerken­raad. Een uit­trek­sel van de belan­grijk­ste gegevens treft u hieron­der aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte beste­din­gen (begrot­ing) sluiten als regel nauw aan bij de rekenin­gen over de voor­gaande jaren. Het plaat­selijk dia­conaal werk ver­toont een grote mate van con­tin­uïteit. In de kolom begrot­ing in het overzicht onder H is dit cijfer­matig in beeld gebracht.

H. Verko­rte staat van baten en las­ten met toelichting.

In de staat van baten en las­ten geeft via de kolom begrot­ing inzicht in de begrote ont­vang­sten en de voorgenomen beste­din­gen van de dia­conie in het ver­slag­jaar. De kolom reken­ing geeft inzicht in de daad­w­erke­lijk gere­aliseerde ont­vang­sten en beste­din­gen.

De voorgenomen beste­din­gen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen beste­din­gen van het ver­slag­jaar.

Toelicht­ing

Kerkgenootschap­pen en hun onderde­len zor­gen in Ned­er­land zelf voor de ben­odigde inkom­sten voor hun activiteiten. Aan de kerkle­den wordt elk jaar gevraagd om hun bij­drage voor het dia­conale werk van de dia­conie van de kerke­lijke gemeente waar­toe zij behoren.

Soms bezit een dia­conie ook (enig) ver­mo­gen in de vorm van wonin­gen, lan­der­i­jen of geld­mid­de­len. Soms is dit aan de dia­conie nage­laten met een spec­i­fieke bestem­ming. De opbreng­sten van dit ver­mo­gen wor­den aangewend voor het werk van de dia­conie.

De ont­van­gen inkom­sten van de dia­conie wor­den besteed aan dia­conaal werk, zowel plaat­selijk, lan­delijk als wel wereld­wijd in de vorm van onder­s­te­un­ing van activiteiten en door­be­tal­ing van voor spec­i­fieke pro­jecten gehouden inza­melin­gen.

Daar­naast wor­den de ont­van­gen inkom­sten ook besteed aan de kosten van de eigen organ­isatie (eventueel overig per­son­eel, vri­jwilligers) en bij­dra­gen voor het in stand houden van het lan­delijke dia­conale werk van de kerk.

Onder las­ten beheer en admin­is­tratie zijn opgenomen de kosten voor admin­is­tratie en beheer van de dia­conale bezittingen.