ZWO

COMMISSIE-​ZWO (Zend­ing, Wereld­di­a­conaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Als Kerk en als Chris­ten hebben we de opdracht de Bij­belse bood­schap door te geven en zicht­baar te maken voor mensen dicht­bij en veraf. In de Kruiskerk is de Com­missie ZWO ver­ant­wo­ordelijk voor deze taak en maakt ze bij het uitvo­eren daar­van gebruik van mate­ri­alen die door Kerk in Actie wor­den aangeleverd.

De com­missie ver­gadert maan­delijks om o.a. onder­staande taken vorm te geven:

–Bij­drage aan bij­zon­dere dien­sten
–Infor­matievoorzien­ing aan de gemeente via kerk­blad en web­site
–Medew­erk­ing aan interk­erke­lijke activiteiten
–Organ­is­eren sobere maaltijd als activiteit in de 40dagentijd
–Kaarse­n­ac­tie Amnesty International
–Paas­groete­n­ac­tie gevangenen.

De com­missie wordt gevormd door de vol­gende leden:

Voorzit­ter
:
Ben Westerbeek
Hegen­bos 40
8091 EL Wezep
tel. 038 – 3763553
b.westerbeek@upcmail.nl

Sec­re­taris en Pen­ning­meester:
Jan Visscher
Zuiderzeestraatweg 388
8096 CN Oldebroek
tel. 0525 – 632899
secretaris-zwo@kruiskerk-wezep.nl

Contactpersoon/​lid ZWO – Dia­conie (wereld­di­aken):
Jogé de Vries
Zuiderzeestraatweg 625
tel. 06 – 57426597
8094 AP Hattemerbroek
werelddiaken@kruiskerk-wezep.nl

Lid:
Hans Moet
tel. 06 – 83899198
Zuid­wendi­geweg 19
8097 RL Oost­er­wolde (Gld)
fjmoet@gmail.com