Sinds 28 augus­tus 2016 is onze gemeente vacant. De kerken­raad is bezig met (de voor­berei­din­gen) van het beroepingswerk voor een nieuwe predikant.

Ter zijner tijd zal de kerken­raad via ver­schil­lende media (o.a. via deze web­site) bek­end maken hoe de beroeping­spro­ce­dure voor een nieuwe predikant verloopt.

Ds. Pieter­jan de Buck was predikant van de Kruiskerk van 28-​11-​2010 t/​m 28-​08-​2016. Zijn vol­gende gemeente is de Protes­tantse wijkge­meente Trini­tas in Heeren­veen, waar hij op 4 sep­tem­ber 2016 intrede deed.

Onder­staand artikel is geschreven door ds. De Buck in 2011.

Al bijna vijftig jaar gele­den werd ik geboren als oud­ste van vier kinderen in een boerengezin. Dat laat­ste ver­meldde ik eerder wel als feit of als trots, onder­tussen bedenk ik dat mijn herkomst een­voudig­weg mijn manier van kijken, werken, leven flink bepaalt.


Een eerste ken­merk dat mij opvalt is dat het boeren­leven een roy­aal leven is. Er wordt niet geza­aid, geschonken, geleefd vanuit het tekort, maar vanuit de verwachte oogst. En er is altijd vol­doende voorhan­den om te delen. Een boer is ook geen boekhouder die elke min­uut en elke invester­ing en elk verwacht en ver­meend resul­taat bijhoudt; hij vindt een geïn­te­greerde manier van leven en van doen, ver­bon­den met zijn omgev­ing en in samen­spel met de ele­menten zoals die zich aan hem voor­doen. Hij hoopt daar­bij dat de voren en sporen die hij trekt, en het zaad dat hij zaait zullen lei­den tot iets dat — getrans­formeerd — in één of andere vorm, en op één of andere manier van beteke­nis is voor de mensen; iets ook dat toekomst heeft en toekomst geeft — een toekomst die hij niet zelf in han­den heeft, maar waarin hij wel ook zelf deelt.

Een ander aspect van het boeren­leven is de vreugde om het geheim en pro­ces van groei, en om de oogst. Die diepe vreugde uit zich niet altijd in uit­bundigheid, en is zeker geen goed­kope, abstracte, onaardse, ‘schree­uw­erige’ bli­jheid. De boer kent van buiten en van bin­nen ‘iets’ van de gang die het leven moet gaan, en zijn vreugde komt vooral voort uit zijn ver­won­der­ing over het geschenk dat het leven is, en uit zijn geluk wan­neer het leven vanuit het donker aan het licht mag komen.

Sinds eind 2010 mag ik de Kruiskerkge­meente te Wezep-​Hattemerbroek als predikant dienen. Eerder was ik predikant in (op) Tholen — Poortvliet en in Dedemsvaart. Ik vind het een groot voor­recht dat ik ben vri­jgesteld om mijn tijd en energie ten dien­ste te stellen van gemeen­ten van Chris­tus. Als ‘boer’ en als chris­ten ben ik niet bezig met resul­taat dat via aller­lei strate­gieën en plan­nen bin­nen en voor de kerk bereikt moet wor­den. Ik doe wat mijn hand vindt om te doen en wat past bij mijn roeping. In die roeping vind ik er veel vol­doen­ing in om aller­lei mensen op aller­lei plekken en in aller­lei sit­u­aties (en via aller­lei media) te ont­moeten, en samen de ver­won­der­ing en vreugde te delen over de kracht die ons draagt en verder brengt — juist van­wege én ondanks de onzekere weg van het zaad. Ook voel ik me thuis wan­neer in de samenkom­sten van de gemeente lev­ensechte, hoopvolle, ons aans­porende woor­den uit de bij­bel en uit de goede tra­di­tie van de kerk in de liturgie, in liederen en gebe­den, en in de verkondig­ing met elkaar in ver­band kun­nen wor­den gebracht en als nieuw voor ons-​hier-​nu tot klinken komen. Daar­bij vieren wij het vertrouwen dat God in ons heeft, de con­creetheid van leven in liefde die Jezus ons toont, en de inspi­ratie van de Geest die ons leert onder­schei­den waar het op aan komt. Zo willen wij als gemeente van dag tot dag en van week tot week gestalte geven aan het leven van Jezus naar elkaar toe en naar ‘de wereld’ toe.
Bij de Kruiskerkge­meente voel ik me thuis omdat — weliswaar (en gelukkig!) al zoek­end en tas­tend — het besef er lev­end is van ontzag voor God en voor elkaar. Dat houdt ons op de Heer en elkaar betrokken en schept tegelijk­er­tijd ruimte naar elkaar voor ieders eigen­heid. Het laat­ste woord wordt hier niet (door ons) gezegd. Meer dan vor­men, men­tal­iteiten, resul­taten en getallen weegt hier het ver­lan­gen van een­voudig leven dat ver­wi­jst naar Chris­tus. Hij ís het Leven en léért ons dan ook het leven waarin de mensen aan het licht mogen komen. Moge ons leven vreugde­vol wor­den omgevormd, getrans­formeerd, tot beteke­nis voor onszelf en voor hen die aan ons zijn toev­ertrouwd. In het ver­lan­gen en de verwacht­ing dat het zal bij­dra­gen aan zin en toekomst voor de mensen.

Daarom zijn zowel de kerke­lijke gemeente als ikzelf graag voor iedereen in aller­lei omstandighe­den tot dien­st­baarheid bereid.ds. Pieter­jan de Buck
tel. 0630382415
e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

PREDIKAN­TEN DIE ONZE GEMEENTE DIEN­DEN

W.F. Postmus van 29-​04-​1860 tot 09-​10-​1864
F. Rederus van 04-​12-​1864 tot 04-​04-​1869
K. Kleinendorst van 03-​10-​1869 tot 09-​07-​1871
L.M.A. Scheps van 25-​02-​1872 tot 06-​07-​1873
W.J. Weijenberg van 04-​01-​1874 tot 06-​06-​1881
J. Offringa van 23-​04-​1882 tot 14-​05-​1886
D. Tibben van 20-​02-​1887 tot 31-​01-​1892
J. Dekker Hzn van 27-​11-​1892 tot 03-​05-​1896
C.M.W. Plet van 08-​03-​1897 tot ??-??-1904
J. van Anken van 23-​07-​1905 tot 01-​05-​1909
H.H. Schoemaker van 06-​02-​1910 tot 28-​05-​1916
N.G. Kerssies van 13-​05-​1917 tot 28-​08-​1938
G. van Dooren van 07-​05-​1939 tot 15-​07-​1945
M. den Boer van 25-​08-​1946 tot 29-​05-​1949
M. Pos van 11-​09-​1949 tot 30-​06-​1968
G. v.d. Veere van 04-​08-​1968 tot 24-​06-​1973
P. Brouwer van 11-​08-​1974 tot 16-​08-​1981
P.J. Hofland van 01-​09-​1982 tot 01-​06-​2010
mw. E. Diepeveen van 01-​06-​1987 tot 26-​04-​1992
C. Boelhouwers van 17-​05-​1998 tot 11-​03-​2002
P.J. de Buck van 28-​11-​2010 tot 28-​08-​2016

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: