Het Col­lege van Diak­e­nen heeft gekozen om net als vorig seizoen het project Fedeme in het West-​Afrikaanse land Kameroen te onder­s­te­unen. Fedeme ver­zorgt een oplei­d­ing voor kinderen met een ver­standelijke beperk­ing. Op deze pag­ina leest u meer over Kameroen en het project Fedeme.

Tussen­stand
In sep­tem­ber 2015 zijn we weer begonnen met inza­mel­ing voor het dia­conale jaarpro­ject Fedeme. Tot en met 20 jan­u­ari 2016 is er € 3.853,00 binnengekomen.


Kameroen
Kameroen werd in 1960 onafhanke­lijk. Het kli­maat is gevarieerd van regen­wouden in het zuiden tot de Sahel-​zone in het noor­den. Het is een relatief wel­varend land met kansen in de land­bouw en mijn­bouw, maar er zijn grote tegen­stellin­gen tussen arm en rijk en veel cor­rup­tie. Vooral kansarme jon­geren zijn de dupe van uit­buit­ing en mis­bruik van macht. Van de Kameroenezen is ongeveer 40% chris­ten, 40% aan­hanger van een tra­di­tionele religie, en 20% moslim. De islam is vooral in Noord-​Kameroen present. Hier zijn de kerken in de min­der­heid. De kerken doen soci­aal werk, zoals oplei­din­gen voor jon­geren. Kerk in Actie heeft een relatie met de protes­tantse en lutherse kerken in Kameroen.


Opvang en schol­ing voor kinderen met een ver­standelijke beperk­ing in Kameroen door Fedeme
In Douala, een grote stad in het zuiden van Kameroen func­tion­eert één van de weinige (pro­fes­sionele) scholen voor kinderen met een ver­standelijke beperk­ing. Sticht­ing Fedeme stelt zich tot doel om de jonge kinderen die zij opvangt een vertrouwde omgev­ing te bieden die hen toeleidt naar een zo groot mogelijke zelf­s­tandigheid. Het uitein­delijke doel is namelijk dat jon­geren terugk­eren naar hun fam­i­lies en de vaardighe­den hebben die het hen en hun fam­i­lie mogelijk maken in de fam­i­liekring te leven en soms ook te werken.

Kinderen met een ver­standelijke beperk­ing hebben het in Kameroen en veel andere Afrikaanse lan­den moeil­ijk. Ze wor­den vaak thuis­ge­houden door hun oud­ers uit schaamte voor de omgev­ing en kri­j­gen geen schol­ing. In Kameroen kwi­j­nen ze te vaak weg in het huis van hun fam­i­lie ofwel dwalen op straat waar zij door omstanders gedoogd, van voed­sel voorzien en soms ook gepest of mis­bruikt wor­den.

Fedeme haalt deze kinderen van de straat. In de meeste gevallen wor­den kinderen ges­tu­urd door hun fam­i­lie. Fedeme maakt het de oud­ers mogelijk om de kinderen op te van­gen. Er is veel vraag naar de plaat­sen die deze school biedt. De school vangt circa 50 kinderen met een beperk­ing en 20 dove kinderen op. Deze pupillen kri­j­gen gedrags­ther­a­pie en onder­wijs. Zij leren naar ver­mo­gen een­voudige prak­tis­che vaardighe­den. De boven­verdieping van het pand is ingericht als extra ruimte voor nach­top­vang voor pupillen die van ver komen.

Voor meer infor­matie over het project Fedeme kunt u kijken op de web­site van Kerk in Actie

Gere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: