ZEND­INGSER­F­GOED­KALEN­DER 2020Een mooie kalen­der voor het hele jaar is de Zend­ingser­f­goed­kalen­der, die voor het eerst ver­scheen in 2015. Deze geldt min of meer als de ver­vanger van de vertrouwde Missie Zend­ingskalen­der. De kalen­der 2020 met als thema ‘Thomas kan het niet geloven’, toont ons Bij­belse ver­halen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jaya­paul uit Madu­rai in het zuiden van India. De kalen­der geeft verder een intro­duc­tie in de geschiede­nis van India en gaat ook in op de geschiede­nis van de zend­ing vanaf de Thomas chris­te­nen, de lat­ere komst van rooms-​katholieken en de jon­gere kerken die door de protes­tantse zen­delin­gen wer­den gesticht.

De Zend­ingser­f­goed­kalen­der 2020 is er voor alle kerken en wordt door Kerk in Actie aan­bev­olen. De nieuwe kalen­der 2020 kost € 9,- per stuk (+ verzend­kosten). Bestellen kan via de web­site: https://​www​.zend​ingser​f​goed​.nl/​z​e​n​d​i​n​g​s​e​r​f​g​o​e​d​k​a​l​e​n​d​e​r​-​2020. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: