HUIS­BE­ZOEK OF GROOTHUIS­BE­ZOEK — Eve­nals voor­gaande jaren treft u in deze bijlage van het med­edelin­gen­blad een inlegvel aan waarin u uw voorkeur kunt aangeven voor per­soon­lijk huis­be­zoek of groothuis­be­zoek. Nieuw hier­aan is dat u direct ken­baar kunt maken op welke datum u aan het GHB wilt deelnemen.

U kunt het betr­e­f­fende vakje aankruisen. Het GHB wordt nu niet meer per wijk gehouden, maar gaat dwars door alle wijken heen. Zo komen we ook met andere gemeen­tele­den in gesprek. Wie de gesprek­slei­der is, wordt later afgestemd, maar hoeft niet persé de eigen oud­er­ling te zijn. We hopen ook op deze manier tot mooie gesprekken met elkaar te komen. Wij vra­gen u het for­mulier in te vullen en dit zelf te deponeren in een bus in de hal van de kerk. U kunt ook rea­geren naar uw wijk­oud­er­ling per tele­foon of per mail en uw wens ken­baar maken. Tele­foon­num­mer en mailadres is ook op het inlegvel opgenomen. Mogen wij op uw medew­erk­ing en deel­name reke­nen? De wijk­oud­er­lin­gen