MUZIEK IS EMOTIE — Dit is een gegeven dat vri­jwel iedereen zal erken­nen en herken­nen. Muziek kan beelden oproepen en gevoe­lens los­maken. Wie kan er niet vrolijk of juist droe­vig, melan­cholisch wor­den van een melodie. Bij iedere gemoed­stoe­s­tand hoort andere muziek. Het kan je helpen bij het uiten van gevoe­lens, maar het kan je ook extra energie geven. Muziek is een krachtig verbindend mid­del. Mensen die samen muziek maken hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te ‘ver­staan’, ook al spreken ze elka­ars taal niet.

Muziek is van oud­sher een com­mu­ni­catiemid­del, een ver­taler en ver­tolker van emoties en een mid­del om mensen met elkaar te verbinden. Het is natu­urlijk niet voor niets dat wij zin­gen in kerken en dus ook in onze Kruiskerk. Soms luis­terend, soms bid­dend, smek­end, dan weer juichend. Heeft u er wel eens over nagedacht, opgelet dat de tekst niet zomaar lukraak op een lekker deun­tje is gezet. Nee, er is “over nagedacht”. Soms met het hoofd, maar meestal met het hart. Iedereen begri­jpt dat wan­neer je een vrolijke bood­schap, zoals bv ver­liefd zijn, niet op de melodie van een treur­mars kunt zetten. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe zo iets tot stand komt? Hoe deze kun­stvorm ontstaat? Want dat is het, muziek maken, een kun­stvorm. Net als het maken van een gedicht of een schilderij. Het is in mijn belev­ing een door God gegeven tal­ent om de wereld mooier te maken. Een mid­del, om al dat prachtige, over­weldigende, ver­dri­etige, ver­schrikke­lijke wat we beleven en om ons heen zien te uiten, zodat wat we niet met woor­den weten uit te spreken, toch lucht kun­nen geven. Er is buiten geur geen enkel mid­del dan muziek wat ons zo sterk kan meen­e­men in herin­ner­in­gen. U weet wel, dat ene liedje wat u in een tel weer terug­brengt naar dat ene moment van bli­jd­schap, ver­liefd­heid of ver­driet. Inclusief de geuren en kleuren van dat moment. Muziek kan een ver­haal op zichzelf vertellen. Net zoals een schilderij een com­posi­tie is van uit­ing van emoties. Soms over­duidelijk, soms moeil­ijk te begri­jpen. “Wat wil de schilder ons vertellen met deze vlakken van schi­jn­baar willekeurige kleuren”. Maar vaker dan u wellicht denkt of ver­moedt, zit hier een schep­pende kracht en energie achter waar een kern­cen­trale bij verbleekt. De ene schilder “kwakt” ogen­schi­jn­lijk wat verf op een doek, een ander weet tot op het kle­in­ste detail iets weer te geven. Wat is mooier? Geen idee, een kwestie van smaak denk ik. Maar dat het een uit­ing van gevoel/​emotie is, is evi­dent. Wij zijn in onze Kruiskerkge­meente geze­gend met veel cre­atieve tal­en­ten op vel­er­lei vlakken. Eén vlak is de muziek. Er “lopen” veel muzikale mensen in onze gemeente rond. In het bij­zon­der wil ik dan onze organ­is­ten daar­bij noe­men. Mensen die zich met hart en ziel hebben gegeven aan muziek. Niet omdat dit moet. Nee, omdat ze een van God gegeven tal­ent hebben gekre­gen. Is dat dan alles? Je hebt tal­ent en je kruipt achter de toet­sen en spe­len maar? Was dat maar waar, want dan zat ik er ook één keer in de zoveel weken te spe­len. Wat deze mensen presteren is 5 % inspi­ratie en 95% tran­spi­ratie. Stud­eren, oefe­nen, enkele uren per week. Het voor­berei­den van de liturgie. Je kunt als muzikant ervoor kiezen om sim­pel­weg de noten te spe­len die er staan of je kiest ervoor om er muziek van te maken, een kunstwerk(je). Onze organ­is­ten ken­nende gaan ze altijd voor dat laat­ste. Ze “schilderen” met noten. Dan weer een fijne lijn dan weer een krachtige veeg dan weer ferme klod­der met dikke verf. Soms in har­moniërende kleuren, dan weer in een dis­so­nant. Maar altijd hun gevoel wat hoort bij het ver­haal dat verteld moet wor­den in dat spec­i­fieke lied. Ik wil u als lezer van dit ver­haal uitn­odi­gen dat wan­neer één van onze organ­is­ten weer een dienst begeleidt, hier eens over na te denken. En wan­neer u hebt genoten van dat prachtige lied wat u zo fijn hebt mee kun­nen zin­gen, dit hun eens te vertellen na de dienst. Ook zij hebben als geen ander een schoud­erk­lopje nodig. Maar vraag ook eens waarom deze organ­ist het speelde zoals hij het speelde. Waarom dat voor­spel of tussen­spel. Waarom die dis­so­nan­ten (valse tonen in de belev­ing van enke­len). U zult ver­baasd staan over welk gevoel of idee erachter zit. Ik hoop werke­lijk dat wij ook daarin een meelevende gemeente mogen zijn. Niet gelijk met merk­baar onge­noe­gen oorde­len. U zou u zelf wel eens te kijk kun­nen zetten of erger nog, iemand kwet­sen in uw oordeel. Ver­laat muzikaal eens het stand­punt van “wat de boer niet kent, dat eet hij niet” maar wat meer de benader­ing “veran­der­ing van spijs doet eten”. Om maar even in het jar­gon van onze voor­ganger Han Wilmink te denken. Soms kan vreemd best erg lekker zijn als u er maar voor open staat en ja over smaak valt niet te twisten. Maar mijn moeder leerde ons als kinderen: “Als je bij iemand anders thuis eet, probeer je een beetje, ook al vind je het niet lekker. De kok heeft er zijn best op gedaan en dat kun je op zijn minst waarderen”. En wist u dat je min­i­maal iets zes of zeven keer moet hebben geproefd om écht te weten of je het lekker vindt of niet. Bit­ter hebben we ook als smaak moeten leren waarderen.

Een muziek­liefheb­ber, Lute Beute

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: