BIJ DE DIEN­STEN - Het was een enerverende Paasweek. Ik mocht in vijf dien­sten voor­gaan. Vooral Goede Vri­jdag met het “stem­men­spel” dat het lij­den­se­van­gelie ver­tolkte, de poëzie die tas­tend naar woor­den zoekt om het onzeg­bare toch ken­baar te maken, raakte mij. Stille Zater­dag, de Paaswake, waarin we stap voor stap uitza­gen naar de komst van het Opstand­ings Licht van Christus.

De feestelijke Paas­mor­gen­di­enst met het spiegelver­haal van de eikelt­je­s­planter die in zijn een­tje van de dorre woestenij een paradijs maakt, waarin het leven terug­keert. En daar­bij de prachtige muziek van drie fluiten en orgel! Goed om na afloop zoveel posi­tieve reac­ties te horen. Het is belan­grijk dat mensen iets ervaren in een kerk­di­enst wat hun geloof een oppep­per geebft! Goed, ik ben niet zo’n terug-​kijker, dus nu het vizier naar voren. Als u dit leest dan heb ik op maandag 9 april al de jubileum dag van de Bond van Ned­er­landse Predikan­ten (BNP) achter de rug. Onze club van herders en ler­aars bestaat namelijk 100 jaar! Dat vieren we in Utrecht. Ik ben benieuwd. Op zondag 15 april (Derde Paas­zondag) staat de ver­schi­jn­ing van Jezus bij het meer van Tiberias cen­traal (Johannes 21: 114). Een heel geheimzin­nig ver­haal vol van Bij­belse sym­bol­iek en tegelijk heel veelzeggend voor het hier en nu. Ik kijk die zondag met een diepte psy­chol­o­gis­che bril naar het ver­haal en zo resoneert ons eigen bestaan mee in de uit­leg. Best wel span­nend alle­maal, vind ik. Ik volg dus niet het alter­natieve rooster van Kind op Zondag, dat een aan­tal pas­sages uit het begin van Gen­e­sis behan­delt. Maar dat gebeurt nogal sprongs­gewijs, waar­door ook het één en ander wordt overges­la­gen, wat voor het ver­band en de ver­haal­lijn heel wezen­lijk is. Ik zou in de toekomst graag liever een keer alle oerver­halen in Gen­e­sis in een reeks kerk­di­en­sten aan de orde willen stellen. Waarin alle grote vra­gen van ons men­sz­ijn aan de orde komen. De lei­d­ing van de kindern­even­di­enst hoeft echter niet te wan­hopen want in het moment met de kinderen maak ik wel een opstapje richt­ing het Gen­e­sis ver­haal van die zondag! Op zondag 22 april ben ik vrij en staat Mevr. drs N.J.H. Jansen uit Kam­pen op het rooster om voor te gaan.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: