DOPEN, TROUWEN EN BEGRAVEN - Juist op de belan­grijke kruis­pun­ten van het leven wil de (Kruis-)kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevin­den, én voor de buiten­staan­ders die op zulke momenten komen bin­nen­lopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rit­ue­len, gebe­den en liederen. De kerk heeft woor­den en gebaren van dankbaarheid en troost.

Dopen: teken van Gods liefde

Bij de doop wordt de dopel­ing besprenkeld met water, een teken van reinig­ing. Het is een teken van Gods liefde en trouw — nog voor­dat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je oud­ers, maar je hoort ook bij God en bij de gemeen­schap van de kerk. De doop gebeurt altijd tij­dens een kerk­di­enst op zondag. De dopel­ing treedt namelijk toe tot de gemeen­schap van chris­te­nen. Daar­bij zijn fam­i­lie en vrien­den van harte welkom.

Trouwen in de kerk

Wie ver­bon­den is met een kerke­lijke gemeen­schap zal dat haast vanzelf­sprek­end doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kun­nen een sterk ver­lan­gen hebben om niet alleen voor de burg­er­lijke stand te trouwen maar daar­naast ook het huwelijk in de Kruiskerk in te laten (in-)zegenen. In de kerk kun je op een andere manier stil­staan bij dit bij­zon­dere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jul­lie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. Daar kun je een zegen vra­gen voor het leven dat komen gaat met goede en min­der goede dagen, ziekte en gezondheid.

Begraven vanuit de kerk

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven wor­den. Er is een samenkomst, waar­bij het leven van de dode wordt herdacht.

Wie leidt de doop-​, trouw– of begrafenis­di­enst in de Kruiskerk?

Hebt u de wens om uw kind te laten dopen, wilt u trouwen of is er iemand overleden? Neem dan con­tact op met dom­i­nee Han Wilmink. Aan de voor­berei­d­ing van deze gebeurtenis­sen gaan enkele ont­moetin­gen met de dom­i­nee vooraf.

In principe gaat dom­i­nee Han Wilmink voor in alle doop-​, trouw– en begrafenis­di­en­sten in de Kruiskerk. Het kan natu­urlijk gebeuren dat u de wens hebt om een andere predikant voor te laten gaan bij uw gebeurte­nis. In dat geval neemt u eerst con­tact op met dom­i­nee Han Wilmink om uw wens te bespreken. Ver­vol­gens zal er bin­nen het mod­era­men wor­den afgestemd en besloten hoe en onder welke voor­waar­den de Kruiskerk aan deze wens kan vol­doen. Het kan beteke­nen dat de extra kosten die hier­mee gemoeid zijn, aan u in reken­ing wordt gebracht.

Het mod­era­men

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: