Toen tien jaar gele­den de Nieuwe Bij­belver­tal­ing ver­scheen zagen predikant Michiel de Zeeuw en musi­cus Mar van der Veer er een belan­grijke uitdag­ing en opdracht in om mensen daarmee bek­end te maken. Zij schreven daar­toe het Passie-​oratorium ‘Een gat in het dak’ op basis van het Mar­cu­se­van­gelie. Deze Mar­cus­passie is vol­gens velen één van de mooiste en indruk­wekkend­ste muziek­stukken die het duo De Zeeuw en Van der Veer tot stand heeft gebracht. De Zeeuw en Van der Veer schreven het laat­ste decen­nium meerdere can­tates, ora­to­ria en musi­cals, en vele liederen. In de Kruiskerk te Wezep klonken eerder o.a. de Thomas­cant­ate en de Pinkster­can­tate ‘Taal’.

In het kader van Vorm­ing & Toerust­ing van de Kruiskerk en de Pauluskerk in Wezep zal in het seizoen 20132014 de Mar­cus­passie met een nieuw te vor­men pro­jec­tkoor wor­den inges­tudeerd. Het is de bedoel­ing om dit ora­to­rium op Goede Vri­jdag 2014 in de Kruiskerk te zin­gen. Liefheb­bers wor­den van harte uitgen­odigd om op (zo goed als) alle woens­da­gavon­den tussen sep­tem­ber en Pasen repeti­ties bij te wonen. Daar­voor zijn veel mensen nodig. Hopelijk voelt u ervoor om mee te doen! Het is niet alleen onver­getelijk om met een hele groep mensen naar Pasen (Goede Vri­jdag) toe te werken en toe te leven, maar ook om met elkaar aan de hand van dit muziek­stuk zoveel lij­nen en asso­ci­aties met het leven van Jezus te verken­nen en in ons eigen leven te herkennen.

Het stuk is geschreven voor koor, solo, gemeente, piano, klar­inet, viool, fluit, cello.

Vaak begint de ver­haal­lijn van een passie bij Jezus’ intocht in Jeruza­lem. Een begri­jpelijke keuze, maar je valt dan mid­den in het ver­haal bin­nen. Zeker als je bedenkt dat voor steeds meer mensen het ver­haal over Jezus een onbek­end ver­haal is. In deze passie is één van de eerste scènes uit het Mar­cu­se­van­gelie als inzet gekozen: het ver­haal over de mens die neerge­laten wordt door het dak. Dat ver­haal is rijk aan sym­bol­iek en span­ning. Boven­dien bevat het die rev­o­lu­tion­aire woor­den: ‘bij het zien van hun geloof’. Het won­der van genez­ing volgt op het doorzettingsver­mo­gen van wie deze zieke mens omring­den. Zo vaak wordt, zeker in de protes­tantse tra­di­tie, alle aan­dacht gelegd bij de hoogst indi­vidu­ele keuze van de enkele mens tegen­over God. De omgev­ing is dan vaak bijzaak. Hier gaat het om de kracht van de man­tel­zorg­ers, om het geloof van de oud­ers die niet opgeven om voor hun kinderen te bid­den, om de eigen­wi­jze daad­kracht van brief­schri­jvers voor gevan­genen en zo zijn er nog velen te noe­men. Mensen die mens zijn voor anderen.

Het motief van het geopende dak wijst op een zicht­bare hemel. Mensen onder­weg mogen leven in vertrouwen op God, als een oefen­ing in het leven met onzek­er­heid. Zo wordt het besef van afhanke­lijkheid en dankbaarheid met elkaar gedeeld. Die houd­ing tegen­over God is ook de rode draad in Jezus’ optre­den. Om te schet­sen wie hij in het ver­haal van ‘hosanna’ en ‘kruisig hem’ is, zet de passie in met dit ver­haal over een gat in het dak.

De repeti­ties wor­den met ingang van 11 sep­tem­ber o.l.v. Pieter­jan de Buck gehouden op woens­da­gavond van 19.45 uur tot uiter­lijk 22 uur, in de Pauluskerk, Van Lim­burg Stirum­laan 18 te Wezep. Van de deel­ne­mers wordt een finan­ciële bij­drage voor de par­ti­tuur gevraagd (ca. € 10,-). Voor infor­matie en aan­meld­ing kunt u (liefst vóór 4 sep­tem­ber) terecht bij ds. Pieter­jan de Buck, e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., tel. 0630382415.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: