Geen feed gevonden

Ren­o­vatie start op 23 april — Nog een paar weken en dan wor­den de deuren van de Kruiskerk ges­loten voor de weke­lijkse dien­sten en alle andere activiteiten. De ren­o­vatie gaat dan van start. Wat gaat er alle­maal gebeuren? De eerste activiteit is het ver­wi­jderen van de banken uit de kerkzaal. We zullen met een aan­tal vri­jwilligers dit gaan uitvo­eren. Maar daar­voor is er al gele­gen­heid om aan te geven of iemand een bank of een deel ervan wil hebben. We kun­nen de banken in delen zagen zodat die wellicht een func­tie bij u thuis kan vervullen: in huis of in tuin of tuinhuisje.

Een mooi aan­denken aan de 50 jaar dat ze in de Kruiskerk hebben ges­taan! Als de kerkzaal leeg is gaan er al vrij snel activiteiten komen. Allereerst wordt het orgel ‘ingepakt’ om het stofvrij te houden. Her­man Eib­rink pakt ver­vol­gens het podium aan. Het wordt één trede hoger en wordt ook naar voren uit­ge­breid om koren of andere uitvo­eren­den, zoals muziekv­erenigin­gen, meer ruimte te geven. De preek­stoel en het doopvont wor­den vernieuwd en mobiel gemaakt. Aan de west­z­i­jde gaat de schilder aan het werk en maakt het schoon­metsel­w­erk wit. De stukadoor gaat de achter­wand bij het podium glad maken om de beam­er­pro­jec­tie helderder te kri­j­gen. De andere zijde van de kerkzaal met het appliqué kunst­werk wordt door de glaszetter aangepakt in de zin dat er voorze­tra­men komen om die wand te isol­eren. Tegelijk­er­tijd gaat er ook in de ont­moet­ingsruimte iets gebeuren. Het huidige pla­fond gaat eruit en we kri­j­gen een meer gelu­idsab­sorberend pla­fond met daarin lichtspot­jes die dim­baar zijn en ook qua kleur kun­nen wor­den geregeld al naar gelang de sfeer die nodig is bij bepaalde bijeenkom­sten. Met een aan­tal vri­jwilligers moeten de sch­root­jes wor­den ver­wi­jderd. De huidige lam­pen komen vrij en kun­nen wor­den gekocht door gemeen­tele­den. Snel er bij zijn als u een lamp wilt hebben! Wat verder in de tijd komt de vloer aan de orde. De tegels wor­den ver­wi­jderd door een bedrijf. Als u er nog enkele wilt red­den om zelf ergens in uw huis of tuin te gebruiken, neem dan snel con­tact op met de CvK. Ze zijn weg voor u er erg in hebt….! Als ze ver­wi­jderd zijn wordt de vloer geë­galiseerd en daarna komt Veld­kamp met zijn PVC-​vloerbedekking door de hele kerk heen. Het loopt dan al tegen het eind van de vele ingrepen, maar er moet nog een essen­tieel deel wor­den gecon­strueerd, namelijk de keuken met het kookei­land. Her­man Eib­rink gaat dat alle­maal realis­eren met als instal­la­teur Van Diepen voor de aansluitin­gen. Overi­gens installeert van Diepen ook in de kerkzaal nieuwe lam­pen. De huidige ring van hanglam­pen bli­jft bestaan. De entree­hal wordt ook aangepakt in de zin dat de kap­stokken ver­huizen naar de gang bij de zalen. Aan de kant bij het raam komt een infor­matie wand en een tafel om kaarten te teke­nen die naar zieke gemeen­tele­den wor­den ver­zon­den. Een andere wand zal wor­den ver­sierd met een prachtige foto van een typ­isch Veluws bos. Waar nu de tafel staat willen we graag planten neerzetten en het ver­zoek is ook om als u een plant heeft die te groot in huis wordt, meer dan 1.20m, die ter beschikking te stellen voor de entree­hal. U kunt die dan iedere week zondags bek­ijken en bli­jft dus zicht­baar voor u. Overi­gens wordt de entree voorzien van spot­jes en ook wit gemaakt. De laat­ste activiteit is het plaat­sen van de stoe­len in de kerkzaal en de ont­moet­ingsruimte. Er zijn prachtige stoe­len uit­gekozen met een bek­lede zit­ting. Een aan­tal stoe­len heeft arm­le­unin­gen de rest niet. De stoe­len in de ont­moet­ingsruimte sluiten aan bij de kerkza­al­stoe­len. De vernieuwing van die stoe­len houdt in dat ook de huidige stoe­len in de ont­moet­ingsruimte te koop zijn. Wees er snel bij! Om de kosten van de ren­o­vatie wat te drukken komt er een actie om de nieuwe stoe­len te laten kopen. De kerken­raad komt met een actieplan hier­voor. We hopen dat zo veel mogelijk mensen een stoel kopen. Omdat de stoe­len in een halve maan­vorm wor­den opgesteld bli­jft er ruimte bij het orgel over. In onze com­missie von­den we die ruimte heel geschikt om er een vleugel te plaat­sen, te meer omdat de piano steeds meer een func­tie kri­jgt naast het orgel om de muziek in de ere­di­enst te realis­eren. Wellicht kun­nen we op de een of andere manier daar in de komende tijd voor gaan sparen via het organ­is­eren van spe­ciale acties hier­voor. Tegelijk­er­tijd met de bouwkundige– en interieur­ren­o­vatie wordt ook beeld en geluid aangepakt en ver­be­terd. De ontwik­kelin­gen op dit ter­rein met ook de mogelijkheid van kerk TV zijn groot. Ook hierin zijn we gericht op de toekomst. En als dit alles klaar is moet het zo rond Pinksteren zijn dat de laat­ste hand aan de ren­o­vatie kan wor­den gelegd en de zaak kan wor­den schoonge­maakt. Per 16 juni hopen we dan weer onze intrek te nemen in een totaal vernieuwde en gemod­erniseerde kerk. Om u een idee te geven wat er gedaan wordt zullen we een aan­tal zaken in de hal tonen: een zoge­heten ‘mood­bord’ komt daar te staan. Ook de vlo­erbe­dekking en de stoe­len wor­den daar geshowd. Wij hopen er op, dat als u gevraagd wordt een hand uit te steken als vri­jwilliger u uw medew­erk­ing wilt ver­lenen. Van een aan­tal gemeen­tele­den hebben we al spon­taan de toezeg­ging gekre­gen dat ze mee willen doen aan dit ren­o­vatiege­beuren. Mee­doen, nu en straks als er nieuwe ini­ti­atieven komen om de ‘nieuwe kerk’ te gaan gebruiken zal ons weer een nieuwe impuls moeten geven om een meelev­ende gemeente te zijn. Namens de ren­o­vatiew­erk­groep, Hans Tromp, Jean­nette Geert­sema, Claire Hooi­jer, Doeke Post

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: