Geen feed gevonden

TIJ­DENS DE VER­BOUWING KERKEN KRUISKERK EN PAULUSKERK SAMEN.De ren­o­vatie gaat bin­nenkort begin­nen. Daar­door kun­nen we van zondag 28 april tot en met zondag 9 juni geen dien­sten houden in de eigen Kruiskerk. De kerken­raad van de Kruiskerk heeft de vraag gesteld aan de kerken­raad van de Pauluskerk of het mogelijk is om in deze peri­ode de ocht­end­di­en­sten samen te vieren in de Pauluskerk. De kerken­raad van de Pauluskerk vindt dit een goed idee en werkt hier graag aan mee.

Gezien het aan­tal nog open zit­plaat­sen per dienst in de kerk, moet het passen. Dit betekent dat we de 7 ocht­end­di­en­sten en de Hemel­vaart­di­enst die in deze peri­ode vallen, geza­men­lijk houden onder ver­ant­wo­ordelijkheid van beide kerken­raden en waar­bij de organ­isatie en inhoud door geza­men­lijke inspan­ning tot stand komt. Zo zal ds. Wilmink 3 ocht­en­den voor­gaan, zullen ambts­dragers uit beide kerken dienst doen, zal de schriftlez­ing door gemeen­tele­den uit beide kerken wor­den ver­zorgd, zal de lei­d­ing van de kinderk­erk bemenst wor­den door beide kerken en zo zijn er nog een aan­tal onderde­len die geza­men­lijk inge­vuld wor­den. Ook zal er in deze peri­ode na elke dienst de mogelijkheid zijn om koffie te drinken en ook dit wordt door gemeen­tele­den uit beide kerken mogelijk gemaakt. Uit­zon­der­ing op het koffiedrinken na de dienst is 19 mei, dan is er namelijk Family-​point, dit is bedoeld voor met name jonge gezin­nen. Hier­bij zijn jonge gezin­nen uit de beide gemeentes van harte welkom. Wat ver­schilt is het afkondi­gen van een over­li­j­den. Dit zal wor­den gedaan op de manier die in de eigen kerk gebruike­lijk is. Maar het zou mooi zijn als we dit in de 7 weken niet hoeven te doen. Al met al een mooie gele­gen­heid om nader ken­nis te maken met elkaar of zoals ds. Wilmink het zei: “aan elkaar te snuffe­len”. Dus op 28 april, 5 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni samen op naar de Pauluskerk! Op 30 mei zal de Hemel­vaartsvier­ing plaatsvin­den in de fruit­tuin Ver­beek. Even voor de duidelijkheid. Het samen kerken heeft niets te maken met het onder­zoek naar een inten­sie­vere samen­werk­ing, dit staat los van elkaar.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: