Geen feed gevonden

Passi­estiltes — Na zondag volgt maandag, zoals u weet en in de Stille Week houden we op maandag, dins­dag, woens­dag in het Wezepse zgn. Passi­estiltes of Bid­ston­den. Zo beleef je, dat verzeker ik u, de week naar Pasen een stuk intenser. Op maandag 15 april gaan we deze keer niet richt­ing de RK kerk bij de IJs­sel­brug maar we trekken op naar Hat­te­mer­broek, naar gebouw de Hoek­steen. De “nieuwe” predikant en gewaardeerde col­lega ds. Sjaak Pauw van de Vre­deskerk zal daar voor­gaan in een korte vier­ing van ca. een half uur.


Op dins­dag houden we de Passi­estilte in de Pauluskerk. Ik (ds. H.W.) ga dan voor en Pavane en Joke Hooikam­mer ver­lenen hun medew­erk­ing, dus dat wordt mooi. Op woens­dag 17 april gaan we dan richt­ing de RK kerk “O.L.V. Ten Hemelop­ne­m­ing” bij de IJs­sel­brug. Ik heb een prachtig gesprek met de (leken) voor­gangers gehad die dan in de dienst voor­gaan, dus ik zie er naar uit. Ook “het Man­nenkoor” ver­leent dan zijn medew­erk­ing. Deze drie Passiestiltes/​stonden begin­nen steeds om 19.30 uur. Overkoe­pe­lend thema is “spel­ers in de Passie”. Tij­dens elke vier­ing staat er een per­son­age uit het lij­densver­haal cen­traal. Welke dat zijn, dat verk­lap ik nog niet, als u komt dan wordt dat geheim onthuld. Psalm 25 komt in ver­schil­lende vor­men terug in deze drie dien­sten en vormt zo een verbindend element.


Avond­maalscat­e­ch­ese — Op woens­dag 17 april wor­den de kinderen van de basiss­chool verwacht in de Pauluskerk om 16.30 uur. Dan gaan we matzes bakken, joodse paas­bro­den, die Jezus ook gegeten heeft. En ik zal vertellen over de laat­ste maaltijd die Jezus gegeten heeft met zijn discipe­len. Dat was de joodse Seder­maaltijd om het Paas­feest te gedenken. We horen, kijken, proeven en ruiken…!

Vieren van het Avond­maal in het spoor van Jezus en zijn vrien­den — Op Witte Don­derdag 18 april om 19.30 uur in de Kruiskerk vieren wij het Avond­maal met elkaar met de matzes, die de kinderen gebakken hebben. Op Goede Vri­jdag 19 april om 19.30 uur in onze kerk staan we stil bij het lij­den van Jezus. Het blok­fluit ensem­ble FEW o.l.v. Annelies Schraa werkt mee aan deze inge­to­gen dienst. Muziek, pas­sages uit het lij­den­se­van­gelie, gedichten en stiltes wis­se­len elkaar af. Ik ervaar deze dienst op Goede Vri­jdag altijd als bij­zon­der indruk­wekkend. Op zater­dag avond 20 april komen we bij elkaar in de Pauluskerk om 22.00 uur voor de Paaswake, waar we de intocht van het (opstand­ings) Licht vieren.

Paas­mor­gen en doop — U kunt dus de hele week toeleven naar het hoogtepunt: De vier­ing op Paas­mor­gen 21 april om 9.30 uur in de Kruiskerk! Door de dood naar het leven! Het nieuwe begin van God met ons! En wat is er mooier dan dat er juist op Paas­mor­gen gedoopt wordt! Vanaf het pril­ste begin van de chris­telijke kerk, was dat al het geval. Er werd gedoopt op Paas­mor­gen. Nu zal Silke Klop­pen­berg gedoopt wor­den. Silke woont met haar oud­ers Tim en Meike zo’n beetje recht tegen­over ‘de pas­to­rie’ aan de Elias Beeck­manstraat 3. Op 26 jan­u­ari van dit jaar werd ze geboren. En het lijkt me fan­tastisch om haar te mogen dopen, hele­maal op Paas­mor­gen, wat toch hèt grote chris­telijke feest is!

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: