Geen feed gevonden

ONT­MOET­ING RING HAT­TEM — Sinds mei dit jaar zijn de clas­si­cale gren­zen bin­nen de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land gewi­jzigd. De Kruiskerk beho­orde voorheen tot de clas­sis Hat­tem en sinds­dien tot de clas­sis Veluwe. De nieuwe clas­sis is dus stukken groter dan de oude. De clas­sis­predikant heeft zijn intrede gedaan endaarmee is de over­gang van oude naar nieuwe organ­isatie voltooid.

Voor het onder­linge con­tact tussen de gemeen­ten is de benam­ing clas­sis Hat­tem gewi­jzigd in ring Hat­tem. Alle leden van de kerken in de ring Hat­tem zijn uitgen­odigd deel te nemen aan de gesprekken in de ring. De ring heeft géén bestu­urlijke func­tie maar dient vooral als ont­moet­ing tussen de gemeen­tele­den van de ver­schil­lende kerken.

Dins­dag 13 sep­tem­ber kwam de ring Hat­tem voor de eerste keer bijeen. Samen­roepende gemeen­ten warende Her­vor­mde Gemeente Heerde en de Protes­tantse Gemeente Ont­moet­ingskerk Heerde. Het

is de bedoel­ing van zo’n ringavond dat je elkaar inspireert,

nadruk ligt op ont­moet­ing en gesprek en zoeken naar verbind­ing. Na de open­ing door een avondgebed in de kerkzaal heeft de scriba van de clas­sis enkele med­edelin­gen gedaan. Daarna heeft de clas­sis­predikant – ds. Van Iperen – zich zelf voorgesteld. Ver­heugd was hij dat er zoveel mensen aan­wezig waren. Ds. Nynke Dijk­stra gaf een inlei­d­ing over het thema ‘Wat maakt het moeil­ijk om te geloven? Waarom haken mensen af?’ Een actueel thema! Dit werd gedaan aan de hand van een Pow­er­Point pre­sen­tatie. Ingroepen werd uiteenge­gaan­met een vijf­tal vra­gen ter behan­del­ing. Deze staan hieron­der aangegeven.

- Wat is voor u belan­grijk als het om geloof en kerk gaat?

- Wie zijn belan­grijk voor u in uw omgeving?

- Welke relaties hebt u met mensen ‘buiten’ de kerk?

- Wat zou u willen delen met anderen?

- Wat zou een eerste stap kun­nen zijn?

- Welke stap zou de gemeente kun­nen zetten?

Wat vol­gde was een inspir­erend gesprek. Met een groep nieuwe gezichten bij elkaar, afkom­stig uit ver­schil­lende soorten kerken wat lig­ging betreft. Mooie en diep­gaande gesprekken met elkaar gehad

op die avond. Hoe kijkt een ander er tegen aan, hoe kijk ik er zelf tege­naan? Waar vin­den we elkaar en waar miss­chien (nog) niet? Maar wel ver­bon­den met elkaar door het geloof in Jezus Chris­tus, onze Heer dieon­sis voorge­gaan. Een inspir­erende avond die een ver­volg ver­di­ent. Dit ver­volg komt inmaart 2019 in Emst. Infor­matie daarover komt te zijner tijd.

De ringavon­den staan open voor iedereen, dus mocht u ook zo’n avond willen bij­wo­nen? U bent dan van harte welkom. Laat je inspireren!

Johan Jobse, Ger­rit Assink, ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: