Jaarrekening 2019 GEREED

Jaarrekening 2019 GEREED 

Op 13 oktober heeft het college van kerkrentmeesters de ontwerp jaarrekening vastgesteld. In de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Meer informatie vindt u op de geüpdatete ANBI pagina.

De jaarrekening ligt tot en met 23 oktober ter inzage bij de ad interim penningmeester Hans Hoogstad. U kunt de jaarrekening inzien na het maken van een afspraak met de penningmeester (038 – 376 42 56).

Door het Coronavirus (COVID-19) en een wisseling van het penningmeesterschap (ultimo september 2020) is het niet gelukt tijdig de jaarrekening 2019 op te stellen.

In het boekjaar 2019 is de renovatie van de kerkzaal en ontmoetingshal ter hand genomen. De totale kosten hiervan onder aftrek van acties (bankenverkoop, eigen stoel en wijnfair) bedragen € 290.888. Het operationeel resultaat is uitgekomen op € -297.946.
Dit is € 6.943 positiever dan begroot.

Aan de reserve voor verhuis- en herinrichtingskosten is nog een bedrag toegevoegd van € 2.500 ten laste van het resultaat. Aan het reservefonds van een legaat is een bedrag van € 14.010 onttrokken. Na onttrekking bedraagt dit fonds € 0. Tot slot is aan het bestemmingsfonds Topstars een bedrag van € 521 onttrokken. Hierdoor is het eindresultaat per saldo € -285.915 en dat hebben we onttrokken aan de algemene reserve.

Het totale vermogen bedraagt ultimo 2019 € 238.594 (2018 = € 536.540). Hiervan is de algemene reserve € 222.539 , bestemmingsfonds Topstars € 7.623 en de reserve voor verhuis- en herinrichtingskosten € 8.432. De algemene reserve dekt daarmee ongeveer een 1,5 keer de jaarlasten. Door de ingrijpende renovatie is fors ingeteerd op onze middelen. Ook de afnemende opbrengst uit levend geld zorgt er voor dat een dekkende exploitatie moeilijk realiseerbaar is.

Gerelateerde berichten